مسابقه مقاله نویسی

تکنیک و اهمیت یادگیری زبان جدید

تکنیک و اهمیت یادگیری زبان جدید

تکنیک و اهمیت یادگیری زبان جدید

(ویژه سومین کنفرانس چند زبانه‌های ایران )

اهمیت یادگیری زبان جدید

امروزه توانایی صحبت کردن به چندین زبان مخصوصاً زبان انگلیسی ضروری و مهم است. مقالات زیادی در مورد اهمیت یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد که میتوان متوجه شد یادگیری این زبان چقدر مهم است. توانایی صحبت کردن به یکزبان خارجی باعث افزایش فرصتهای حرفهای و شغلی، برقراری ارتباط با افراد بومی آن زبان و همچنین سبب شناخت بیشتر فرهنگ، مکانها و شیوههای زندگی آنها میشود؛ اما قبل از اینکه به اهمیت یادگیری زبان بپردازیم باید نسبت به شناخت تکنیک یادگیری و تأثیر آن در زبانآموزی اطلاعات کافی داشته باشیم و آن تکنیکها را در فرایند یادگیری زبان بشناسیم؛ بنابراین ابتدا با کمک چندین مقاله علمی به توضیح تکنیک های یادگیری میپردازیم و بعد سراغ اهمیت یادگیری زبان میرویم.

اهمیت یادگیری زبان جدید
اهمیت یادگیری زبان جدید

تکنیک های جدید یادگیری زبان

امروزه یادگیری زبان با استفاده از موبایل و فنّاوری یکی از تکنیک های جدید یادگیری زبان میباشد. یادگیری زبان جدید بهوسیله موبایل سبب شده است که افراد بتوانند از آن برای تمرین زبان جدید از طریق ترجمه، واژگان 1 و اپلیکیشنهای رسانههای اجتماعی استفاده کنند )کرامپتون ، 3112(. علاوه بر این فناوریهای زیادی مانند اپلیکیشنهای رسانههای اجتماعی و پادکست وجود دارد که به زبانآموزان که میخواهند زبان جدید را مطالعه میکنند، به توسعه مهارتهای مکالمه، گفتاری و نوشتاری کمک میکنند تا با افراد زبان مقصد تعامل داشته 3 باشند )آدکولا و همکاران .)3112 ، یکی از تکنیک های یادگیری زبان جدید بهویژه برای افراد سنین پایین، ادغام تربیتبدنی و ورزش با محتوای آموزشی زبان است.

 

ادغام تربیت بدنی با محتوای آموزشی به رشد جسمی، اجتماعی و فکری افراد کمک میکند. این رویکرد عمدتاً مهارتهای مهم مانند خواندن، نوشتن و شایستگیهای ریاضی را نیز تحریک میکند )ایرنیوس 2 و همکاران ، 3133(. زیرا خواندن میتواند ورزشی باشد که زبان آموزان را درگیر توسعه سه مهارت زبانی خود یعنی گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن کند. یکی دیگر از تکنیک های یادگیری زبان که میتواند تأثیر مهمی بر زبانآموزی داشته باشد، کتابخوانی است. اگرچه بهطورکلی ورزش در مقایسه با کتابخوانی، منبع سرگرمی بزرگی برای اکثریت مردم جهان است اما میتوان 1. Crompton. 2. Adekola et al. 3. Ireneusz & et al. 2 کتابخوانی برای یادگیری زبان جدید را با استفاده از همین ورزش، جذاب کرد. بهعنوانمثال از آنها بخواهیم که با توجه به شرایط لازم برای توسعه مهارتهای زبانی خود مانند خواندن، نوشتن و گوش دادن بداههپردازی کنند. همچنین، بهعنوان بخشی از تفکر، خلاصه کنند، پوستر ایجاد کنند، پاورپوینت برای ارائه بسازند، صحنههای خاصی را اجرا کنند و آزمونهای کتبی بگیرند که حوزه روانی حرکتی آنها را درگیر کند. از چالشبرانگیزتر این است که مسابقات کتابخوانی به زبان جدید برگزار کنیم تا فرصت رقابت بین افراد ایجاد شود و شبیه مسابقات ورزشی برای رسیدن به موفقیت تلاش کنند. کتابخوانی یادگیری انگلیسی بهعنوان زبان دوم را به شیوهای عالی باز میکند. این امر به زبان آموزان اجازه میدهد تا کتابهای تعیینشده را با سرعت خود بخوانند و سپس در مورد کتابهایی که میخوانند تأمل کنند. همانطور که آنها به فکر کردن در مورد کتابها ادامه میدهند، آنها خودساز و کاشف میشوند تا دانش بهدستآمده خود از زبان را از طریق تجربه، مثال، تمرین و شبیهسازی به 4 واقعیت متصل کنند )راسل کبیر و مامونور رشید .)3131 ، حالا به سراغ چند تکنیک معروف میرویم که هر فرد با توجه به شرایط خود میتواند از آنها پیروی کند تا به یک سطح مناسب از زبان جدید برسد. البته باید بگوییم که در یادگیری زبان جدید هیچچیز قطعی نیست و هرکسی در یادگیری زبان از روش و سبک خود پیروی میکند.

داشتن هدف برای شروع زبان جدید

بسیاری از زبان آموزان، یادگیری زبان خود را بدون تعیین هدف آغاز میکنند. هدفگذاری به شما انگیزه، اعتمادبه نفس میدهد و کمک میکند آینده خود را راحتتر تجسم کنید. ابتدا باید اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای خود تعیین کنید تا بتوانید ساختار و مسیر یادگیری را در ذهن خود ایجاد کنید. مثالهای زیادی هم برای هدفگذاری وجود دارد: بهعنوانمثال هدف شما برای ادامه تحصیل، سرمایهگذاری یا زندگی در کشور دیگر است. در این صورت یادگیری لغات و گرامر به یک هدف کوتاهمدت تبدیل میشود یا قبولی در آزمون آیلتس را بهعنوان یک هدف میانمدت در نظر بگیرید.

یادگیری لغات پرکاربرد و استفاده از آنها در متن و مکالمه

زمانی که در حال تلاش برای یادگیری زبان هستید، بهتر است با پرکاربردترین کلمات شروع کنید. این به شما کمک میکند تا در ابتدا درک خوبی از مکالمات روزمره داشته باشید و مکالمات خود را بهخوبی انجام دهید. البته باید توجه کنید حفظ کردن این کلمات بهتنهایی مؤثر نیستند و باید سعی کنید هرکدام از آنها را با جملات مختلف به کار ببرید و مثالهای متفاوتی برای خود یادداشت کنید. یکی از بهترین راههایی که میتوانید این لغات.

Rasel Kabir & Mamunur Rashid3 جدید را در ذهن خود تثبیت کنید داشتن دیکشنری همراه است. یک دیکشنری جیبی همراه خود داشته باشید یا حتی میتوانید نرمافزار آن را روی گوشی خود نصبکرده و بهراحتی استفاده کنید.

خلاصه نویسی

در حین خواندن زبان تلاش کنید بعد از دو یا سه پاراگراف چند خط به زبان و قلم خود بنویسید، این کار را زمانی که یک فیلم یا ویدیو جدید هم میبینید میتوانید استفاده کنید با این کار توانایی شما از درک مطلب به زبان جدید افزایش پیدا میکند و حتی میتوانید از کلمات جایگزین جدید استفاده کنید.

تمرین مکالمه و صحبت کردن

برای داشتن یک مکالمه خوب فراموش نکنید که درزمینه گرامر و لغات مطالعه داشته باشید. همچنین نیازی نیست یک فرد به زبان مقصد پیدا کنید و بلافاصله برای تمرین روزانه شروع به صحبت کنید، البته داشتن یک پارتنر زبان بومی بسیار خوب است اما یک سری تمرینات گفتاری وجود دارد که به شما در یادگیری مکالمه کمک میکند: صحبت کردن با خود، ضبط صدای خود، گفتن کلمات آموختهشده با صدای بلند و حتی گاهی اوقات فکر کردن به زبان انگلیسی.

استفاده از رسانه

رسانه شامل موارد زیادی ازجمله: کتاب، ویدیو، فیلم و سریال، موسیقی، پادکست، شبکههای اجتماعی، برنامهها و بازیها و … است. دیدن، گوش دادن و خواندن رسانه به زبان مقصد به شما کمک زیادی میکند تا با روشهای مختلف استفاده از زبان مقصد آشنا شوید. بهعنوانمثال دیدن فیلمها و اخبار زبان مقصد و تکرار برخی مکالمات به بهبود لهجه و تلفظ شما نیز کمک میکند و سبب آشنایی با برخی اصطلاحات روزمره میشود. یکی از تکنیک های پرکاربرد در این زمینه، استفاده از تکنیک سایه )Shadowing )است که باید دقیقاً همان چیزی را که میشنوید تکرار کنید؛ یعنی لحن، تلفظ و کلمات را دقیقاً همانطور که میشنوید تکرار کنید. این روش نهتنها به ماندگاری جملات در ذهن شما کمک میکند، بلکه لهجه، لحن و تلفظ کلمات شمارا نیز تصحیح میکند و درنهایت باعث میشود انگلیسی را درست صحبت کنید. از طرفی گوش دادن به آهنگها و پادکست به زبان مقصد تأثیر بسزایی در رشد زبان دارد.

داشتن پشتکار و نترس بودن

در یادگیری زبان جدید یادگیری زبان تنها بااراده و پشتکار امکانپذیر است. سعی کنید روزانه حداقل 3 تا 2 ساعت مطالعه و تمرین داشته باشید چون قطعاً نتایج خوبی خواهید گرفت. همچنین باید توجه داشته باشید که یادگیری بهویژه یادگیری زبان جدید با اشتباه همراه است و هیچکس راه صدساله را یکشبه طی نمیکند؛ بنابراین بدون ترس و خجالت در مورد اشتباهات تلفظ و دستور زبان صحبت کنید.

مطالعه در زمان مناسب و پربازده

یکی از مهمترین موضوعات در بحث یادگیری ازجمله یادگیری زبان جدید این است که زمان مطالعه مناسب خود را پیدا کنید یعنی ساعاتی که ذهن شما بیشترین بازدهی را دارد. این ساعتها برای همه میتواند متفاوت باشد. بهعنوانمثال، یک نفر در اوایل بعدازظهر و اواخر صبح بهرهوری ذهنی بالاتری دارد. اگر سعی کند دیر یا زود درس بخواند، معمولاً زود خسته میشود و نمیتواند بهطور منسجم فکر کند؛ بنابراین به ساعتهایی که بهتر مطالعه میکنید؛ توجه داشته باشید و بهترین زمان روز را برای خود انتخاب کنید. تا اینجا سعی کردیم تکنیکهایی را که برای زبانآموزی حائز اهمیت است ذکر کنیم و روشهایی را معرفی کنیم که برای یادگیری زبان جدید مفید است. به خاطر داشته باشید که یادگیری زبان فرآیندی سریع و آسان نیست. در این راه نباید عجله کنید و منتظر نتایج سریع باشید، باید هدفگذاری کنید و دایره لغات خود را با تمرین، صحبت و مطالعه، روزبهروز تقویت کنید.

در ادامه چند مورد از مهمترین دلایل اهمیت یادگیری زبان جدید را بیان میکنیم.

اهمیت یادگیری زبان جدید

 کمک به تقویت مغز و حافظه

یادگیری زبان جدید فرآیندی کاملاً پیچیده است که شامل قوانین، ساختارها و واژگان است؛ بنابراین مغز شما وادار به کار بیشتر میشود تا بتواند پیچیدگیها و الگوهای جدید را یاد بگیرد. از طرف دیگر در یادگیری یکزبان جدید درواقع حافظه خود را آموزش میدهید که اطلاعات بیشتری را در خود نگه دارد و آن را بهطور منظم و سریع در صورت تقاضا در دسترس شما قرار دهد. یادگیری زبان جدید علاوه بر آشنایی با واژگان و قواعد جدید، نیازمند توانایی به خاطر سپردن و بهکارگیری دانش نیز میباشد. استفاده از این زبان جدید بهصورت روزانه مانند بردن مغز خود به باشگاه ورزشی است.

کمک به بهبود عملکرد در زمینه های علمی و شغلی

یادگیری زبان جدید به بهتر شدن مهارتهای شناختی کمک میکند. درنتیجه، افراد دوزبانه نسبت به همسالان خود در انجام از در ریاضیات، خواندن و واژگان و همچنین سایر کارهای حل مسئله موفقتر عمل میکنند. همچنین بهعنوان یک فرد محقق اگر از منبع جدیدی در مقالات و تحقیقات خود استفاده کنید، باعث میشود که تحقیق بهتر و برجستهتر به نظر برسد؛ بنابراین آشنایی شما با یکزبان جدید و تسلط بر یک یا دو زبان این کار را برای شما بسیار آسان میکند؛ و همچنین مهارتهای شغلی با یادگیری زبان جدید افزایش مییابد. اگر به زبان جدید مانند انگلیسی مسلط باشید هنگام ورود به بازارهای خارجی توانایی برقراری ارتباط با آنها و شرکای بینالمللی رادارید که سبب میشود در تجارت و شغل کارآمدتر باشید. .

دسترسی آسان به رسانه های مختلف

دنیای امروز وقتی زبان جدید یاد میگیرید میتوانید از بهترین بازیها، اخبار، فیلمها و سریالهای دنیا به آن زبان استفاده کنید. علاوه بر آن پادکستها، موسیقی، کتاب و … را نیز با آن زبان جدید گوش کنید و بخوانید.

شناخت هنر و فرهنگ جدید

زبان کلید اصلی برای شناخت فرهنگ، تمدن و هنر هر سرزمینی است. یادگیری زبان جدید سبب میشود تا شناخت عمیقتری از تاریخ، موسیقی، ادبیات، هنر و تمدن آنها داشته باشیم و به آدابورسوم آنها احترام بگذاریم.

سفری آسان

با یادگیری یکزبان جدید در سفر، میتوانید آزادانه بهجایی که دوست دارید بروید و بهراحتی با مردم ارتباط برقرار کنید. میتوانید مناطق گردشگری و دیدنی هر شهر یا کشوری را با جزئیات بهتر ببینید.

آسانتر شدن یادگیری زبانهای دیگر

هنگامی که زبان دوم را به خوبی یاد گرفتید، شرایط یادگیری زبانهای دیگر نیز برای شما راحتتر میشود زیرا میتوانید از همان تکنیکهایی که برای یادگیری زبان دوم استفاده کردهاید برای زبانهای دیگر نیز به کار ببرید. مغز شما توانایی شناسایی تکنیک های یادگیری زبان دارد و میتواند از آنها برای آموزش زبان جدید بهره بگیرد.

برقراری ارتباط و پیدا کردن دوستان جدید از بهترین مزایای یادگیری یکزبان جدید پیدا کردن دوستان جدید است، زیرا مهارتهای ارتباطی شما بسیار افزایشیافته است و میتوانید دوستان جدیدی را در کشورهای مختلف بهراحتی از طریق اینترنت پیدا کنید. برای 6 افزایش ملاقات و تعامل با افراد مختلف، باید یادگیری یکزبان جدید را در اولویت قرار دهید. هنگامیکه یکزبان جدید را یاد میگیرید، فرصت بیشتری برای معاشرت با افراد مختلف خواهید داشت. مثلاً در محیط آموزشی حضوری یا آنلاین میتوانید دوستان جدیدی پیدا کنید. .

تکنیک های جدید یادگیری زبان

 

 

 

7 منابع Adekola, B. O. FataiLawal, O. & Ibrahim, O. A. (8102). Mother Tongue and Learning Environment as Students’ Predictors of Academic Achievement in Reading Comprehension. International Linguistics Research, 0(0).28-22. Cichy I, Kruszwicka A, Palus P, Przybyla T, Schliermann R, Wawrzyniak S, Klichowski M, Rokita A. Physical Education with Eduball Stimulates Non-Native Language Learning in Primary School Students. International Journal of Environmental Research and Public Health. 8188; 01(01):2018. Crompton, H. (8101). A historical overview of mobile learning: Toward learner-centered education. In: Berge, ZL, Muilenburg, L. Y. (Eds). Handbook of Mobile Learning. Florence, Kentucky: Routledge, pp. 1-01. Kabir R, Rashid Zaber M, Reading as Sport: A Potential Technique to Develop English Language Skills. Green University Review of Social Sciences, Volume 12, Issue 10, June8181.

فاطمه نعمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

70 / 100

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *